Admin Control Panel 

 Новый постСообщенияНастройкиДизайнHTMLКомментарииAdSenseСтатистикаВыход 
Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

четверг, 21 сентября 2017 г.

История Луганского края (2003)


История Луганского края: Учебное пособие / Ефремов А.С., Курило В.С. Бровченко И.Ю., Климов А.А., Красильников К.И., Семистяга В.Ф., Подов В.И. — Луганск: Альма-матер, 2003. - 432 с.

В книге впервые предпринята попытка в обобщенном виде изложить историю Луганского края от древнейших времен до наших дней. На конкретном историческом материале излагаются основные этапы развития юго-восточных земель Украины, анализируются причины, закономерности, взаимосвязи и значение важнейших явлений и событий в процессе социально-экономического, политического и культурного развития Луганского края.

Книга предназначена для историков, краеведов, преподавателей и студентов вузов, учителей и учащихся школ, широкого круга читателей — для всех тех, кто интересуется и хочет знать историю родного края.

Скачать PDF

среда, 20 сентября 2017 г.

Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу (2009)


Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу / В.І. Подов, В.С. Курило; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». — Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. - 300 с.

У книзі широко представлено історію Донбасу ХVІІ — ХІХ століть. На конкретному історичному матеріалі показано основні етапи розвитку південно-східних земель України, проаналізовано причини, закономірності, взаємозв’язки й значення найважливіших явищ та подій у процесах соціально-економічного, політичного й культурного розвитку краю. Автори детально розповідають про культурні надбання регіону, його давні традиції та внесок у духовний розвиток країни.

Книга розрахована на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів ВНЗ, учителів та учнів шкіл, широке коло читачів — усіх тих, хто хоче знати історію України та її регіонів.

Передмова
«З давніх-давен люди звикли називати певні території іменами рік. Так виникли Придніпров’я, Поволжя, Придністров’я, Кубань.

Донбас. Цю назву для території, яка прилягає до центральної частини річки Сіверський Донець і де було віднайдено кам’яне вугілля, фактично ввів у науковий обіг у XIX столітті гірничий інженер та вчений Є.П. Ковалевський, назвавши височину, багату вугіллям, Донецький кряж. Поступово ця назва трансформувалася в Донецький басейн, або скорочено Донбас.

У наш час назва Донбас застосовується до частини території Луганської, Донецької, Дніпропетровської областей України та Ростовської області Російської Федерації. Тут на перший план уже вийшла не наявність річки Сіверський Донець, а наявність вугілля. Воно кардинально змінило цей регіон. Слаборозвинений степовий сільськогосподарський край швидко перетворився на один з найрозвиненіших промислових центрів спочатку Російської імперії, а сьогодні — України.

Починаючи із XVII століття, ці землі заселяли різні потоки переселенців. У своїй більшості це були українці з Полтавщини, Сумщини, Черкащини. З розвитком вугільних копалень, металургії, машинобудування свою кращу долю почали шукати тут не тільки вихідці з центральної України, а й із багатьох окраїн Російської імперії. Так з’явилися росіяни, поволзькі татари, башкири, китайці, корейці, жителі кавказького регіону. Активні міграційні процеси призупинилися на початку 70-х років XX століття. Тому лише останні 40 – 50 років на цих територіях почало складатися осідле населення. Хоча процеси переміщення людей тривають, але, зазвичай, у межах самого Донбасу.

Швидкий економічний розвиток краю, активні міграційні процеси, рання урбанізація призвели до формування певної ментальності населення краю як з позитивними (працелюбність, мужність, пристосованість до важкої фізичної праці), так і негативними (невисокий рівень культури, патерналізм, схильність до недотримання законів і правил) рисами. У той же час коренізація населення веде й до певних ментальних змін, зокрема, до зростання місцевого та українського патріотизму.

Дослідити історію краю, соціуму, виявити характерні тенденції для цих територій — таку мету поставили перед собою автори цієї праці. Свою роботу вчені присвячують усім тим дослідникам історії Донбасу, які зробили свій внесок у те, щоб події різних років і періодів збереглися для наших нащадків.»

Скачать PDF

вторник, 19 сентября 2017 г.

Лисичанск и штейгерская школа в 1898 г.


Лисичанск (Лисичья балка) — село Бахмутского уезда Екатеринославской губернии; станция Юго-Восточных жел. дор., при реке Сев. Донце. Дворов 461, жителей 3198. Школа, 2 ярмарки, лавки. В 1 вер. — чугуноплавильный завод. Казенное штейгеровское (четырехклассное) училище с 100 чел. учащихся. Здесь начата первая разработка каменного угля в губернии, в 1796 г., для нужд Луганского зав. рабочими, переселенными с Урала и переименованными (1852) в горнозаводских крестьян. Прежде эта волость снабжала все шахты губ. опытными рудокопами. Толщина каменноугольного пласта — 28 арш., падение 13°. На 2 казенных шахтах ежегодно добывается до ½ млн. пд., на 13 крестьянских, разрабатываемых ручным способом артелями — до 200 тыс. пд. Близ села — залежи охры.
А.М. (Мурашкинцев А.А.)
Энциклопедический Словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, т. XVIIa (1896)

Подов В.И. Как Чирков и Вепрейский открыли залежи угля в балке Скелеватой (Газета "Вперед" (Артемовск) № 94 (15777), 1994 г.)


Алексеев И. Уголь Скелевого (Газета "Вперед" (Артемовск) № 130 (12961), 1981 г.)


понедельник, 18 сентября 2017 г.

Татаринов С.Й., Тутова Н.О., Тутов П.М. Бахмутський край - видатні сторінки історії (2013)


Татаринов С.Й. Бахмутський край - видатні сторінки історії. Історико-краєзнавчий нарис / С.Й. Татаринов, Н.О. Тутова, П.М. Тутов. — Х.: Мачулін, 2013. - 408 с., 119 іл.

Книга містить дослідження історії Бахмутського краю як одного з найстаріших регіонів Донеччини від давніх часів до початку ХХ століття. Використання нових архівних документів і стародруків дало можливість розкрити багато невідомих раніше історичних подій та постатей минулого.
Книга адресується викладачам ВНЗ та загальноосвітніх шкіл, студентам, учням, краєзнавцям і всім тим, хто любить і шанує історію Бахмутського краю.

«Бахмутський край – термін історико-географічний. Він включає територію на північному сході Донецької області в басейні річки Бахмут. У давні часи із степового Центрального Донбасу через Бахмут до Дінця в лісостеп проходили шляхи міграції племен. Край був і залишається багатим мінерально-сировинними ресурсами (мідні, залізні, ртутні руди, сіль, вугілля, вогнетривкі та керамічні глини, вапняки, пісковик). Тут багато цілющих джерел і сприятливе природнє середовище.

Бахмутський край різноманітять археологічні памʼятники від палеоліту до козацької доби. Не дивлячись на його значну дослідженість, завдяки зусиллям учених і любителів старовини різних поколінь, тут невичерпне поле діяльності для археологів і краєзнавців.»

суббота, 16 сентября 2017 г.

Каманин Л.Г. К геоморфологии Волчанской мульды (юго-западного синуса) Кальмиусо-Торецкой котловины в Донецком бассейне (Труды геоморфологического института. Вып.3, 1932)


Каманин Л.Г. К геоморфологии Волчанской мульды (юго-западного синуса) Кальмиусо-Торецкой котловины в Донецком бассейне / Л.Г. Каманин — Ленинград, 1932. – (Академия наук СССР). – (Труды геоморфологического института; вип.3). – С. 19–38.

Волчанская мульда или, как ее называют иначе, юго-западный синус Кальмиусо-Торецкой котловины, является одной из трех составных частей этой котловины — чрезвычайно сложной синклинали, с юго-запада окаймляющей так называемый Главный антиклинал Донецкого кряжа. Синклиналь эта в общем представляет из себя впадину, замкнутую со всех сторон, кроме северо-востока, где она, соединяясь с остальными двумя синусами котловины — мульдами Чистяковской и Макеевской, открывается на северо-запад.

В довольно стройной системе тектоники Донецкого бассейна, основными элементами которой является общая вытянутость антиклиналов и идущих у их подножия мульд в направлении с юго-востока на северо- запад, почти меридиональные очертания Волчанской мульды вносят известный диссонанс, нарушающий общую целостность картины.

Причины этого явления находятся в теснейшей связи и зависимости от тектоники краев Азовского кристаллического массива, которые довольно хорошо могут быть прослежены по краевым выходам вдоль почти всего южного и южной части западного крыльев Волчанской мульды.

Скачать PDF

пятница, 15 сентября 2017 г.

Булычев Н. Описание Кальмиус-Торецкой котловины (Горный журнал 1877 №7 июль)


«В предлагаемой статье собраны все сведения, заявленные на страницах Горного Журнала, а также в сочинениях Ле-Пле, Мурчисона, Гурова, Людвига и в объяснительной записке к пластовой карте западной части Донецкого кряжа гг. Носовых, изд. 1876 года, которые касаются Кальмиусо-Торецкой котловины. Эти сведения были мною проверены и значительно пополнены на основании данных, имеющихся в управлении горной и соляной частями в Области Войска Донского и обязательно мне сообщенных окружным горным инженером П.А Васильевым, а также и данными, которые мне самому удалось собрать на месте.

В Кальмиусо-Торецкой котловине добывалось в год, в последнее пятилетие, 12,6 миллионов пудов минерального угля, следовательно 35% всего количества, добывавшегося в Донецком кряже за то же время. Столь важное значение котловины в горнопромышленном отношении конечно требует и подробнейшего изучения ее, а потому вероятно представленные в этой статье факты и выводы из них окажутся не бесполезными для лиц, которые после меня будут интересоваться этой частью Донецкого кряжа.

Много описана только восточная половина Кальмиус-Торецкой котловины, так как западная половина последней покрыта породами меловой и отчасти пермской системы, и хотя пласты ее и обнажаются, в виде островов, по верховьям речек Волчей (Кураховка), Сухие-Ялы (Ильинка), Соленной (Селидовка, Заполье), Казенного Торца (Новоэкономическое-Кираково, Григорьевка, Золотой колодезь) и по р. Бык и его притокам (Завидово и др.) — но трудно решить принадлежат ли они или нет Кальмиусо-Торецкой котловине; к тому же горнопромышленное значение этой гадательной части котловины весьма ничтожно. Правда, в 1874—1875 годах Кураховка возбуждала большие надежды; богатое французское общество (Société minière et industrielle) затратило громадные деньги (около 2-х мил. руб.) на проведение 30-верстной железной дороги, постройку превосходных помещений для служащих, гостиниц, больниц, на устройство капитальных шахт, но все это к сожалению в настоящее время оставлено и, по свидетельству служившего в обществе горного инженера Авдакова, нет никакой надежды на скорое возобновление предприятия (См. Горн. Журн. за 1877 №2)

Границы, площадь и орографический характер котловины. — Границы восточной половины котловины можно обозначить следующим образом. На севере и востоке — антиклинальная линия Щербиновско-Новопавловской седловины и р. Миус, до впадения в нее Нагольной; отсюда начинается южная граница, которая идет на слободу Амвросиевку на р. Крынке (делая при этом входящую луку), на пос. Попов на р. Грузской и с. Авдотино (Мандрыкино) па Кальмиусе. Начиная от Новопавловки, граница котловины хорошо обозначается на пластовой карте Донецкого кряжа (изд. 1872 г.) почти непрерывной синей линией, означающею выход горного известняка.

В этих границах восточная половина Кальмиусо-Торецкой котловины заключает в себе около 3,000 кв. верст, т.е. равняется 3/19 всей площади Донецкого каменноугольного поля, считая в последнем, согласно Ле-Пле, 1,979,000 десятин или 19,000 квадр. верст. В границах котловины помещаются почти вполне как 1-й горный округ Екатеринославской губернии, так и Миусский горный округ Области войска Донского.

Что касается орографического характера котловины, то, подобно всему Донецкому кряжу, она представляет не ясно выраженную плоскую возвышенность. В северо-восточной своей части, где она примыкает к наиболее возвышенным пунктам Донецкого кряжа (к линии водораздела), ее абсолютная высота значительна, именно достигает 492 футов. На запад от меридиана деревни Никитовки местность постепенно понижается к долине Кривого Торца. Южная часть котловины низменнее северной; она незаметно сливается с последней и также постепенно понижается от востока к западу, к долине Кальмиуса.

Разнообразие в наружных формах поверхности описываемой части кряжа обусловливается почти исключительно ложбинами речек и впадающих в них балок.»

Скачать PDF

вторник, 12 сентября 2017 г.

Карта залежей каменного угля, каменной соли и разных руд Бахмутского уезда (Реконструкция Н.Н. Ломако, 2017)


Уважаемый лисичанский краевед Н.Н. Ломако представил новую карту-реконструкцию — Карта залежей каменного угля, каменной соли и разных руд Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Карта издана приложением к II тому "Сборника статистических сведений по Екатеринославской губернии" (Екатеринослав, 1886). С оригиналом можно ознакомится по ссылке — Карта залежей каменного угля, каменной соли и разных руд Бахмутского уезда (1885).

Далее размещены отрывки из Статистического сборника, касающиеся объектов горного промысла, указанных на прилагаемой карте.

среда, 6 сентября 2017 г.

Фелькнер И.Ф. Каменный уголь и железо в России (1874)


Фелькнер, Илиодор Федорович. Каменный уголь и железо в России: С картой Донецкого каменноугольного кряжа / Соч. И. Фелькнера. — Санкт-Петербург; Москва: Типография М.О. Вольфа, 1874. - 175 с., 1 л. карт.

Фелькнер, Илиодор Федорович (1829-1895) —  горный инженер, общественный деятель, начальник Луганского завода (1865-1871).

«Илиодор Фелькнер оставил заметный след в истории Донецкого края как видный инженер, общественный деятель и писатель. Свои наблюдения о развитии горной и металлургической промышленности юга, накопленные за многолетнюю работу на Луганском заводе и 25-летнюю жизнь в Донецком крае, Илиодор Фелькнер излагает в книге «Каменный уголь и железо в России», изданной в Санкт-Петербурге в 1874 году книгоиздателем Вольфом. Работа посвящена техническим вопросам: в ней приведены сведения о качестве углей и железной руды, указаны открытые месторождения в Донецком бассейне, описаны первые достижения горнозаводской промышленности. Многие страницы посвящены истории Донецкого края. Книга написана красивым, сочным языком и в целом больше похожа на публицистическое, чем на научно-техническое произведение популярного характера.» (Темник Ю.А. «Столетнее горное гнездо. Луганский завод (1795-1887 гг.). Том I. Выдающиеся деятели науки и техники XVIII - XIX веков», 2004)

понедельник, 4 сентября 2017 г.

О мерах для развития каменноугольной промышленности на юге России, ст. И. Фелькнера (Горный журнал 1867 №2 февраль)


«Какъ бы не была щедро одарена страна природными богатствами, она всегда останется бѣдною, неразвитою и ничтожною въ экономическомъ смыслѣ, ежели естественнымъ богатствамъ ея не открыто сбыта, въ какомъ бы родѣ онъ не явился.

Лучшимъ доказательствомъ тому служитъ каменноугольный бассейнъ на югѣ Россіи, заключающій въ себѣ 37 т. квадр. верстъ и въ этомъ отношеніи не имѣющій себѣ подобнаго въ цѣлой Европѣ.»

Скачать PDF

воскресенье, 3 сентября 2017 г.

Rudolph Ludwig. Fossile Pflanzen aus der Steinkohlenformation im Lande der donschen Kosaken (Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou. T.50, №1, 1876)


Rudolph Ludwig. Fossile Pflanzen aus der Steinkohlenformation im Lande der donschen Kosaken / Рудольф Людвиг. Ископаемые растения из каменноугольной формации в Земле донских казаков // Бюллетень Московского общества испытателей природы, T.50, Ч.1, 1876. – С. 7–25.

«Из каменного угля основных месторождений Российской империи известно сравнительно немного растительных остатков. В моем трактате о каменноугольной формации на земле Донских казаков, опубликованный в 46 томе Бюллетеней (Московского общества испытателей природы), указаны некоторые места, в которых я нашел куски породы с остатками и отпечатками некоторых древних растений, которые я далее хочу подробнее обсудить.

Отпечатки встречаются либо в сопутствующих каменным углям сферосидеритовых конкрециях, которые нередко вследствие степных пожаров превратились в ломкую и покрасневшую, из-за оксида железа, глинистую массу, или по той же причине горелых сланцах, или в не измененных серых и красно-серых, с большим или меньшим содержанием слюды и кварцевого песка, сланцах.

В отдельных случаях стебли и листья папоротников покрыты белой талькообразной субстанцией. Все отпечатки очень четкие, но в большинстве фрагментарные, крайне редко встречаются более крупные, связанные остатки папоротников. По этой причине создается впечатление, что листья были перенесены ветром и водой от места произрастания, прежде чем они были погребены.

При обозначении местонахождений я использовал приведенные в моем трактате обозначения отдельных флецов.»

Скачать PDF (на нем. яз.)

Erklärung der Tafel I - Объяснение таблицы

Fig. 1. 1. a. Neuropteris orientalis Ludwig.
„ 2. 2. 2. a. b. Neuropteris desertae Ludwig.
„ 3. 3. a. b. c. d. Odontopteris britannica N. Gutbier.
„ 4. 4. a. b. c. d. e. f. Callipteris brevifolia Ludwig.
„ 5. 5. a. b. c. d. e. Callipteris longifolia Ludwig.
„ f. 6. a. b. Sphenopteris meifolia Sternb.
„ f. 7. a. b. Asplenites lindsaesides Ettingsh.

Rudolph Ludwig. Die Steinkohlenformation im Lande der Don'schen Kosaken (Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou. T.46, P.II, 1874)


Rudolph Ludwig. Die Steinkohlenformation im Lande der Don'schen Kosaken (Nebst einer geologischen Karte und einer Tafel mit Gebirgsprofilen) / Рудольф Людвиг. Каменноугольная формация в Земле Донских казаков (С геологической картой и таблицей геологических разрезов)  // Бюллетень Московского общества испытателей природы T. XLVI, Ч.2, (1873) 1874. – С. 290–331.

Исследование немецкого геолога и палеонтолога Рудольфа Людвига из Дармштадта, посвященное каменноугольным отложениям Восточной части Донецкого бассейна, в Земле Войска Донского. Опубликовано в Бюллетене Московского общества испытателей природы, научном журнале одно из старейших натуралистических обществ Российской Империи, учрежденном в 1805 году при Московском императорском университете. Статья на немецком языке.

Журнал выходит с 1829 года. Вначале статьи выходили в основном на французском языке, реже на немецком и изредка (с 1830 года) на русском. Считается, что французский язык был выбран в качестве компромисса в обществе, членами которого были в основном немцы и русские. Начиная с 1896 года количество русских статей увеличилось, а в 1930-х годах статьи на иностранных языках исчезли из журнала.

Рудольф Людвиг в 1860-70-х годах совершил несколько длительных путешествий по Российской империи, в том числе и в угольные районы, что дало ему новый материал для многочисленных публикаций. В начале 1870-х (предположительно 1872-73 гг.) Рудольф Людвиг посетил "одну из самых богатых и важнейших частей каменноугольной формации, расположенную в стране Донских казаков".

«В течение последних лет вели меня технолого-геологические исследования в глубь Российского царства. Это дало мне возможность посетить богатейшие месторождения каменного угля на земле Донских казаков. Сопровождаемый местными знатоками я смог осмотреть начинающиеся разработки угля в ущельях прекрасных долин и множество разведочных работ на месторождениях угля и железной руды. Я проехал таким образом от Сулина у Воронежско-Ростовской железной дороги через Криничную, Должинский, Куричи на Ровеньки и окрестности, оттуда через Крепенскую до Новопавловска на Миусе и в конце в Успенское у Таганрог-Харьковской железной дороги.»

Ископаемое царство земли Донских казаков (Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 1822-32 годах. Сост. В.Д. Сухоруков, 1891)


Сухоруков В.Д. Статистическое описание земли Донских казаков, составленное в 1822-32 годах / Сухоруков В.Д. — Новочеркасск: Областная войска Донского типография, 1891. – 301 с. – (Издание Областного Правления войска Донского).

В 1819 году, по ходотайству войскового атамана войска Донского А.К. Денисова, с Высочайшего соизволения, временно учрежден был в Новочеркасске так называемый "комитет о устройстве войска Донского". Между другими предметами занятий, комитет должен был обсудить вопрос об увеличении и более правильном разграничении станичных юртов, "дабы и будущее потомство как писал атаман Денисов, не имело утеснения (в земле), а остатками затем удовлетворить чиновников". Но для этого предварительно нужно было измерить все войсковые земли и привести в известность довольствия каждой станицы и каждого чиновника в отдельности. Потому, ещё до открытия названного комитета, начата была с 1817 года войсковыми землемерами съемка земель и собрание статистических и топографических карт. Но так как работа эта в первые два года шла медленно, то, с открытием в 1819 году комитета, в распоряжение его отправлено было несколько землемеров из соседних губерний, и, кроме того, для наблюдения за съемкою земель, командирован был на Дон полковник Богданович (в 1820 году генерал-майор), в распоряжение которого поступили все землемеры и лица, занимающиеся статистическим описанием округов войска. Среди этих лиц своими способностями выделялся молодой офицер, окончивший курс в Харьковском университете в 1815 г., В.Д. Сухоруков, обративший на себя особое внимание Богдановича и генерал-адьютанта Чернышева, бывшего членом, а потом (с 1820 г.) и председателем названого комитета (впоследствии военный министр). В 1821 году на Сухорукова было возложено, под наблюдением Богдановича, собирание материалов и составление исторического и статистического описания войска Донского, с назначением ему в помошники гг. Кушнарева, Кучерова, Поснова и друг. Труд, возложенный на Сухорукова, пришелся, как нельзя более, ему по душе, и он ревностно принялся за него. Для собрания необходимых сведений, он объехал все округа войска и разобрал архив Новохоперский, а помошники его помогли ему разобрать архивы: Черкасский, Таганрогский, Дубовский, Царицынский, Астраханский и бывших крепостей: Аннинской и Дмитриевской, откуда выписал все примечательные акты, относящиеся к истории войска Донского.


Естественные произведения.

Земля Донских казаков до сих пор не была исследована ни одним естествоиспытателем, и потому о её произведениях всех царств природы, нет никакого сочинения, ни даже частных известий, основанных на методических наблюдениях; между тем, судя по одному видимому богатству и разнообразию сих произведений, оная страна достойна всякого внимания. В отношении к царству ископаемому, горы Миусского и Донецкого округов особенно любопытны. Царство растений равно обильно и разнообразно по всей здешней земле: теплый климат, различные местоположения и грунт, обширные дикие степи — все к тому способствует. В животном царстве есть богатство птиц и рыбы (звери удалились, когда умножилось здесь население); ещё более насекомые, многоразличные по своему образованию должны были бы обратить внимание испытателей.

Здесь излагаются некоторые подробности о каждом из трех царств природы, особенно только в отношение доставляемых ими или могущих проистекать от них различных выгод и удобностей в способах жизни, в распространении промышленности и проч.

1. Царство ископаемое.

Не имея ученых минералогических известий о недрах Донской земли, по одним поверхностным наблюдениям открываются здесь следующие, достойные особенного внимания, ископаемые: каменный уголь, черный карандаш или мыловка, затверделый глинистый шифер, или аспид различных видов, известковый камень, мел, поваренная соль, английская, или глауберова соль, слюда, селенит, железная и свинцовая руды, серный колчедан, купорос и проч. Здесь исчислены только те ископаемые, кои, по значительному количеству их, приносят или могут принести общественную или частную пользу, или составляют предмет народной промышленности. Прочие ископаемые, в меньшем количестве здесь содержащиеся, частью упоминаются при описании гор.

суббота, 2 сентября 2017 г.

Пароходство по р. Донцу. Горного Инженера Фелькнера 1-го (Горный журнал 1869 № 8 август)


Статья горного инженера, начальника Луганского горного округа (1865-1871 гг.) Илиодора Федоровича Фелькнера о пароходстве по Северскому Донцу и деятельности небольшого железного парохода «Лисичанск», напечатанная в августовском номере Горного журнала за 1869 год.

В 1867 году по заказу Лисичанского литейного завода был построен небольшой пароход «Лисичанск», для сообщения и перевозки различных грузов между Лисичанском, Луганским заводом и Ростовом. Однако 14 ноября 1869 года судно получило пробоину и вышло из строя.

Пароход «Донец» (Из книги Н.А. Залесского «Одесса» выходит в море: Возникновение парового мореплавания на Черном море, 1827-1855 гг.», 1984)

Пароход «Донец». Рисунок из экспозиции Музея истории Ростовского мореходного училища. Источник: Сайт истории Донского края «Ростовский берег».
«Для перевозки каменного угля из Лисичанских копей по Северному (Северскому) Донцу и Дону до Ростова Горное ведомство признало целесообразным иметь железный буксирный пароход, который бы водил порожние баржи вверх по Северному Донцу до Лисичанска, а затем, загрузив их там каменным углем, буксировал бы вниз по реке до Ростова.»

Цитаты из книги Н.А. Залесского «Одесса» выходит в море: Возникновение парового мореплавания на Черном море, 1827-1855 гг.». На основе архивных документов автором изложена подробная информация о данном пароходе.

четверг, 31 августа 2017 г.

Феофилова А.П. Переход угленосных отложений карбона в соленосные отложения перми в Западном Донбассе (Труды Геологического института. Вып. 140, 1966)


Феофилова А.П. Переход угленосных отложений карбона в соленосные отложения перми в Западном Донбассе — М.: Изд-во АН СССР, 1966. – 184 с. – (Труды Геологического института. Вып. 140)

Отложения верхнего карбона и нижней перми северо-западной части Донбасса (Бахмутская котловина и ее западное обрамление) представляют непрерывный ряд осадков, в пределах которого осуществляется переход угленосной формации в соленосную. Присутствие промышленных образований угля в начальном, и каменной, а по последним данным и калийной соли — в конечном членах этого ряда является надежным показателем изменений климата в широком диапазоне от гумидного до аридного. Непрерывность осадконакопления подтверждается как непосредственным изучением разреза, в частности по кернам глубоких скважин последних лет, так и сходным поведением изопахит, построенных для отдельных свит верхнего карбона и нижней перми (Левенштейн, 1959, 1963а; Нестеренко, 1954, 1963). Нет никаких данных также и о сколько-нибудь существенных изменениях за это время положения питающих провинций.

Сухокаменское проявление бурого угля. Балка Сухая Каменка, Изюмский район


среда, 30 августа 2017 г.

Станiславський Ф.А. Про вiк вiдкладiв з рослинними рештками на границi мiж середньою та верхньою юрою Великого Донбасу (Геологiчний журнал, т. XXIV, вип. 3, 1964)


Станiславський Ф.А. Про вiк вiдкладiв з рослинними рештками на границi мiж середньою та верхньою юрою Великого Донбасу // Геологiчний журнал, XXIV, вип. 3, 1964. – (Академія наук Української РСР). – С. 101–104.

В північно-західній окраїні Донбасу та південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини між потужною товщею глин, що відповідають байосу та нижній частині бату, і верхньоюрськими вапняковистими породами залягає товща порід з рослинними рештками, яка Л.Г. Лунгерсгаузеном названа кам’янською світою. Нижня частина цієї товщі складена переважно пісковиками, серед яких поширені туфогенні; у верхній частині переважають різноманітні глини, що залягають у вигляді лінз і дуже змінюються по простяганню.

В пісковиках, особливо в їх нижній частині, на площинах наверствування є багато дрібного рослинного детриту, в лінзах глин (пісковикової товщі) зустрічаються черепашки Pseudomonotis та Ferganoconcha, обривки листя папоротей (особливо часто Coniopteris hymenophylloides) та гінкгових, рідше зустрічаються рештки офіур, дрібні хребці та ін.

Не виникає сумніву, що ці пісковики відкладалися переважно в морських умовах, правда з дещо опрісненою водою. Але це тільки в основному, бо вверху вже є лінзи, мабуть, континентальних порід. Верхня глиниста частина кам’янської світи, напевне, є націло континентальною. Тут в багатьох місцях є проверстки з корінням (болотні грунти) або потужні лінзи з корневищами хвощів, які чергуються з лінзами, де захоронилося листя.

В Кам’янці та Сухій Кам’янці з нижньої половини цієї глинистої товщі зібрано великі колекції добре збережених рослинних решток, які декілька разів опрацьовувались. Краще збереглися рослини в лінзах бурого залізняку, інші породи погано зцементовані й легко розкришуються, а тому зразки рослин з них зберігаються погано.

Читать статью полностью [PDF] Станiславський Ф.А. Верхньотриасова та юрська флора Великого Донбасу (Геологiчний журнал, т. XIII, вип. 4, 1953)

Станiславський Ф.А. Верхньотриасова та юрська флора Великого Донбасу (Геологiчний журнал, т. XIII, вип. 4, 1953)


Станiславський Ф.А. Верхньотриасова та юрська флора Великого Донбасу // Геологiчний журнал, т. XIII, вип. 4, 1953. – (Академія наук Української РСР). – С. 59–65.

Мезозойские отложения Большого Донбасса представляют чередование морских и континентальных толщ. Часть из них, соответствующая, как и во многих других местах земного шара, позднему триасу и ранней юре, изобилует растительными остатками. В другой части, принадлежащей к верхнему лейасу и низам средней юры, они встречаются лишь спорадически. Среди более молодых горизонтов остатки мезозойских растении повсеместно встречаются в толще, охватывающей верхний бат и низы келловея. Затем, как редкое исключение, они встречены в верхне- оксфордских слоях, и наконец, обугленные, сильно измельченные остатки встречаются в толще, соответствующей титону или нижнему мелу.

Наиболее древняя из мезофитных флор Большого Донбасса известна из окресностей с. Гаражовки в бассейне р. Береки. По данным В.Д. Принады, она состоит из 23 видов. Имеющиеся у нас материалы свидетельствуют, что наиболее распространенным там растением является Lepidopteris Ottonis (Goepp.). К нему примешиваются: Dictyophyllum, Podozamites, Pityophyllum и др. Так как Lepidopteris характерен для триасовых флор, в том числе для сравнительно хорошо изученной флоры Гренландии, — где выделяют особую зону Lepidopteris, относя ее к рэту, — то и флора Гаражовки не моложе рэта, или, как полагал В.Д. Принада, еще кейперская.

воскресенье, 27 августа 2017 г.

С Днем шахтера!

Уважаемые работники и ветераны угольной промышленности! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем шахтера!

среда, 23 августа 2017 г.

Широков А.З. Большой Донбасс (1957)


Широков А.З. Большой Донбасс / Александр Зосимович Широков. — М.: Углетехиздат, 1957. – 92 с.

В книге излагаются результаты геологоразведочных работ, проведенных за последние годы с целью расширения границ угленосного поля Донецкого бассейна в западном, северо-западном, северном, восточном и юго-восточном направлениях. Особенно подробно рассмотрены результаты разведочных работ, выполненных к западу от промышленных контуров Донбасса — на площади Западного Донбасса, в недрах которого выявлены значительные запасы высококачественных углей спекающихся марок. В книге рассматриваются также закономерности угленакопления для всей территории Большого Донбасса, вытекающие из анализа фактического геологического материала, накопленного в результате эксплуатационных и разведочных работ. На основе установленных закономерностей угленакопления даются прогнозы об угленосности и качестве углей на площадях большого Донбасса, не затронутых или мало затронутых геологоразведочными работами.

Книга рассчитана на широкий круг инженерно-технических работников угольной промышленности.

понедельник, 21 августа 2017 г.

Геогностический очерк части Полтавской губернии Г. Поручика Соколова (Горный журнал 1843 Кн. 1 январь)


Геогностический очерк части Полтавской губернии 
(Г. Поручика Соколова)

Известь и алебастр, как два необходимые материала при каждой постройке, составляют немаловажную отрасль промышленности, и близость или дальность расстояния этих материалов от городов имеет значительное влияние на распространение в них различных построек и зданий. Губернский город Полтава может служить лучшим этому доказательством. Получая известь из Белгорода, а алебастр из Бахмута, жители Полтавы, никак не могут, в распространении построек, стать на ряду с обывателями других городов, в которых материалы эти, по причине недальности нахождения, обходятся гораздо дешевле. Поэтому открытие известняка и алебастра в самой Полтавской губернии обращало на себя постоянное внимание Правительства. — Года два тому назад, открыто было, около города Лубны, в землях Г-жи Андреевой, месторождение гипса и известняка; через несколько времени, еще одно месторождение гипса открыто было в Константиноградском округе, в казенном селении Староверовке. Эти открытая подали повод надеяться, иметь наконец в Полтавской губернии туземные известь и алебастр, через открытие подобных же месторождений в других местах губернии. — Поэтому, тамошнее Управление Государственными крестьянами ходатайствовало об откомандировании к ним горного офицера, как для исследования помянутых месторождений, так и для того, чтобы, если возможно, открыть новые месторождения гипса и известняка, в казенных землях. Для этой откоммандировки был назначен я, причем мне предписано было осмотреть в геогностическом отношении часть Полтавской губернии, заключающуюся в уездах Константиноградском, Кобылянском и Лубенском. Но прежде, нежели я изложу результаты моей поездки, я сделаю краткий обзор формациям, встретившимся мне на пути от Луганского литейного завода до Полтавской губернии.

О разведках каменноугольных и антрацитовых приисков, произведенных в 1841 и 1842 годах в землях Войска Донского (Горный журнал 1843 Кн. 4 апрель)


По случаю размежевания земель Войска Донского, предназначено было произвести точные исследования относительно месторождений каменного угля, с тою целью, дабы те места, которые заключают в себе благонадежные месторождения, оставить в общей всего Войска собственности. На этот предмет командирован был Горный Инженер Штабс-Капитан Анисимов 2-й, который и производил разведки в продолжении 1841 и 1842 годов. Представленные им две ведомости о разведанных в это время каменноугольных и антрацитовых приисках при сем прилагаются.

среда, 16 августа 2017 г.

Угленосные формации и вещественный состав углей Днепровско-Донецкой впадины (1990)


Угленосные формации и вещественный состав углей Днепровско-Донецкой впадины / Радзивилл А.Я., Майдановий И.А., Иванова А.В. и др.; Отв. ред. Шпак П.Ф.; АН УССР. Ин-т геол. наук. — Киев: Наук. думка, 1990. - 220 с. - (Междунар. прогр. геол. корреляции. Проект № 166 "Корреляция угленосных формаций")

Исследование угленосности Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) актуально в связи с решением проблемы Большого Донбасса — его границ и перспектив на промышленные месторождения углей и других полезных ископаемых. Это единственный на Украине крупный регион, где можно ожидать значительный прирост запасов углей, за счет открытия и разведки новых площадей вне промышленного Донбасса. Западный Донбасс стал первым крупным углепромышленным районом ДДВ. В настоящее время это и наиболее изученный район. Опыт его исследования и освоения необходим при оценке угленосности других площадей впадины, а выявленные закономерности геологического строения и размещения угленосных образований могут быть использованы для следующего шага в познании угленосности всей структуры ДДВ.

В монографии изложены результаты научно-исследовательских разработок сотрудников Института геологических наук (ИГН) АН УССР, касающихся вопросов закономерности размещения угленосных формаций и угольных месторождений, а также изменения вещественного состава углей ДДВ. Прослежена эволюция угленосных формаций от карбона до мезозоя и кайнозоя и намечены наиболее перспективные площади для предварительных поисков.

Структурно-формационные обобщения позволили установить закономерное сочетание угленосных и нефтегазоносных толщ и структур, наметить их парагенетические соотношения с тектоно-магматическими и разломно-блоковыми структурами.

Угленосность. В составе мощной (5—15 км) осадочной толщи ДДВ угленосные отложения (от гумусированных или слабоуглистых до промышленно угленосных) известны в различных частях впадины в отложениях всех систем — от девона до неогена включительно. Это обусловлено стабильным в течение всей геологической истории тектоническим режимом тонкопульсационного погружения ложа впадины, который способствовал (при прочих благоприятных условиях) захоронению многократно накапливавшихся горизонтов, обогащенных органическим веществом. Этот режим проявляется в строгой цикличности наиболее изученных продуктивных частей разреза и всей толщи в целом.

Изучение угленосности впадины представляет собой продолжение работ по проблеме Большого Донбасса, обоснованной более полувека назад П.И. Степановым. При постановке проблемы (1932 г.) на основании данных о палеогеографии и тектонике юга СССР и с учетом линейного характера каменноугольных бассейнов геосинклинального типа утверждалось, что достаточно хорошо изученный к тому времени промышленный Донбасс является лишь частью крупнейшего угленосного массива, обширные окраины которого скрыты под толщей более молодых отложений. П.И. Степановым западная граница Большого Донбасса была намечена в районе г. Киева, а предполагаемая западная "граница угленосного карбона" — в районе г. Полтава. К настоящему времени эти контуры подтверждены и значительно расширены.

Наиболее ранние поисково-разведочные буровые работы в пределах закрытых окраин Донбасса начались по инициативе П.И. Степанова и В.И. Соколова с 1924 г. в Гришинском (теперь Красноармейском) районе. Они показали, что угленосные свиты карбона прослеживаются более чем на 40 км на запад, сохраняя литологический облик и угленосность. В 1929-1934 гг. для расширения границ Донбасса к западу кроме бурения стали применяться геофизические исследования. Их результаты были обобщены А.Т. Донабедовым. Из скважин, пробуренных вблизи ст. Перещепино, сел Варваровка, Самойловка, Гавриловка, карбоновые отложения с пластами углей были обнаружены только в Варваровской скважине. Весьма интересные данные о распространении каменноугольных отложений и их угленосности в ДДВ были получены в результате бурения первых глубоких скважин для поисков нефти и газа (Роменская структура, 1937 г., Исачковская структура, 1940 г.).

В 1946-1949 гг. организации Министерства геологии УССР продолжили разведку Бахметьевского участка в верховьях р. Самара в 100 км от западной границы "старого" Донбасса. Начиная с 1949 г., когда была установлена промышленная угленосность нижнекаменноугольных отложений на западном продолжении Донбасса, уже в пределах ДДВ развернулись поисковые и разведочные работы на уголь в широкой полосе ее южного борта. В то же время на остальной территории впадины продолжались в возрастающих масштабах бурение и геофизические исследования для поисков и разведки месторождений нефти и газа. Очень многие пробуренные здесь глубокие скважины подтвердили не только весьма широкое распространение каменноугольных отложений, но и их угленосность, устанавливаемую по данным каротажа и отчасти по угольному керну и шламу.

Материалы по угленосности впадины периодически обобщались по отдельным ее районам и крупным частям. По региону в целом такие данные кратко охарактеризованы Б.С. Ковалевым в 1963 г.

Следующей обобщающей работой по угленосности ДДВ явились исследования ИСН АН УССР и Киевской ГРЭ производственного объединения "Севукргеология" (Р.М. Оксенчук и др.). Монографическое описание геологии и угленосности нижнего карбона Западного Донбасса выполнено В.Ф. Шульгой.

Существенный вклад в изучение угленосности карбона впадины внесли С.К. Комоцкий, А.З. Широков, Д.Ф. Алымов, Ф.М. Дысса, П.А. Исаев, Н.И. Лазаренко, Б.С. Ковалев, Г.И. Валяшко, Г.И. Вакарчук и др. Наиболее полное обобщение материалов по угленосности каменноугольных отложений северо-западной и центральной частей впадины было проведено А.К. Куриликом, Г.И. Валяшко, Л.Я. Солововой, а юго-восточной — А.З. Широковым, Д.Ф. Алымовым, Ф.М. Дыссой, затем П.Д. Тихоступом, М.С. Браиловской и Н.Н. Павловой. В тот же период появились публикации, характеризующие угленосность в пределах отдельных районов и площадей впадины. Все эти материалы позволили сделать общий обзор угленосности отложений карбона ДДВ на уровне современных данных.

Скачать PDF
Источник: Геологический портал GeoKniga

Гипсометрическая карта Европейской России (А.Тилло, 1889)


Гипсометрическая карта Европейской России — Carte hypsométrique de la Russie d'Europe / par le général Alexis de Tillo

Опыт изображения строения поверхности Европейской России. Труд генерального штаба генерал-майора Алексея Тилло. Председательствующего в Отделении Математической Географии Императорского Русского Географического Общества. 1889. Издание Департамента шоссейных и водных сообщений Министерства путей сообщения.- Масштаб 60 врст в дюйме (1:2 520 000) — Санкт-Петербург: картогр. зав. А.Ильина, 1889.
3 л. в общ. рамке. 61х93 см.

Алексей Андреевич Тилло [13(25).11.1839, Киевская губерния, — 30.12.1899 (11.1.1900), Петербург], — российский географ, картограф и геодезист, генерал-лейтенант, член-корреспондент Петербургской Академии наук.

Учёная карьера Тилло начинается с его выхода из Академии Генерального штаба, и его первой крупной самостоятельной работой было производство нивелировки между Каспийским и Аральским морями, давшей разность высот этого последнего и океана. С этого времени Тилло уже не оставлял никогда интересоваться собиранием материалов по гипсометрии России и позднее использовал собранные им данные разными способами.

Самой выдающейся работой такого рода является его обзорная «Гипсометрическая карта Европейской России» в масштабе 60 верст в 1 дюйме (1:2 520 000), изданная Министерством путей сообщения в 1889 году, которая в то же время была и первой картой, установившей действительно верный и научный взгляд на рельеф России. Эти работы заложили основы отечественной гипсометрической школы. За ее создание А.А. Тилло был удостоен Золотой медали Русского географического общества.

Другая отрасль физико-географических знаний, которая не переставала привлекать всю жизнь Тилло, был земной магнетизм; ещё в бытность свою в Оренбурге Тилло издал труд «Земной магнетизм Оренбургского края», а затем ему принадлежит, так же как и в гипсометрии, первая сводка всех магнитных определений в России. Благодаря его заботам была обстоятельно обследована магнитная аномалия в Харьковской и Курской губерниях. Затем им издан целый ряд теоретических трудов по земному магнетизму.

Фрагмент с показанием рельефа Донецкой возвышенности

Источник: Gallica - онлайн-библиотека Национальной библиотеки Франции

вторник, 15 августа 2017 г.

Гидрогеологический очерк Донецкого бассейна (1930)


Гидрогеологический очерк Донецкого бассейна: сборник статей с 12 таблицами / сост.: Н.В. Авчинников, Г.С. Буренин, Л.Г. Каманин и др.; под ред. В.С. Попова, Н.А. Родыгина, Д.И. Щеголева. — М.; Л.: Геол. изд-во ГГРУ, 1930. - 292 с.

Первые работы, посвященные гидрогеологии бассейна, относятся к концу XIX столетия, когда Екатеринославским губернским земством была организована экспедиция под руководством проф. Гурова. Проф. Гуровым и Я.С. Эдельштейном были обследованы Павлоградский, Бахмутский и Славяносербский уезды и дано гидрогеологическое описание этой площади.

В 1901 г. Д.В. Голубятниковым дано гидрогеологическое описание северной части Мариупольского уезда. В дальнейшем гидрогеологическими исследованиями в отдельных участках Бассейна занимались: Голубятников, В.Д. (юго-восточная часть Бассейна). Лучицкий, В.И. (водоснабжение Сталина, Артемовска, Краматорска, Лисичанска, Святогорска, Часов-Яра и др.). Лебедев, Н.И. (завод Донсода). Криштафович, Н.И. (завод Донсода, Алчевский завод). Чирвинский, П.Н. (Шахтинский и Черкасский округа СКК). Лисицын, К.И. (нижний карбон, Черкасский и Шахтинский округа). Гембицкий, С.С. (комбинат Югостали, водоснабж. г. Сталино). Орлов, В.И. (Штерстрой, Артемстрой, Шахтинский водопровод). Иловайский, Д.И. (район Екатерининского рудника). Погребов, Н.Ф. (Рутченково, Горловка, Кадьевка). Яковлев, Н.Н. (Краматорский завод и др.). Славянок, Н.Н. (Краматорский завод, Нов. Карфаген, Горловка, Рутченково). Семихатов, А.Н. (Луганск, Краматорск, Часов-Яр).

В 1927 г. Геологический Комитет начал вести детальную гидрогеологическую съемку для выяснения гидрогеологических условий как всего Донбасса в целом, так и отдельных гидрогеологических обособленных районов, его составляющих. Общее руководство всеми гидрогеологическими работами в Бассейне Геологическим Комитетом в 1927 г. было поручено Н.Н. Славянову, под руководством которого и производились работы.

В 1928 и в 1929 гг. руководство донецкими работами было поручено Н.А. Родыгину и И.И. Никшичу. Главными исполнителями исследований были авторы помещаемых ниже статей. За три года работ Геологическим Комитетом была охвачена детальной съемкой на одноверстной топографической основе площадь в 12.000 км., остальная площадь бассейна обследована в масштабе трехверстной карты.

Предлагаемый сборник районных очерков, составленный на основании данных исследований последних трех лет с использованием литературного и архивного материала, дает краткие сведения о гидрогеологии Бассейна.

Оглавление:
Oт редакции
I. Д.И. Щеголев. Краткая история геологического и гидрогеологического изучения Донецкого бассейна
II. Н.И. Северов. Физико-географическая характеристика Донецкого бассейна
III. В.С. Попов. Развитие гидрографической сети Донецкого бассейна
IV. Е.О. Погребицкий и Н.А. Родыгин. Геологическое строение Донецкого бассейна
V. В.С. Попов. Подразделение Донецкого бассейна на естественные гидрогеологические районы
VI. Н.С. Токарев. Основная гидрогеологическая характеристика пород карбона и основание количественных оценок водных ресурсов по районам
VII. Н.С. Токарев и Г.С. Буренин. Кальмиус-Торецкий (I) гидрогеологический район
VIII. П.В. Кумпан. Седьмой подрайон Кальмиус-Торецкого района
IX. Д.И. Щеголев. Бахмутский (II) гидрогеологический район
X. Н.В. Авчинников и Д.И. Щеголев. Изюмский (III) гидрогеологический район
XI. В.С. Попов и Н.А. Родыгин. Северный (IV) гидрогеологический район
XII. Г.П. Синягин. Гидрогеологические условия площади к северу от IV гидрогеологического района
XIII. В.С. Попов и П.Д. Мальков. Восточный (V) гидрогеологический район
XIV. Н.С. Токарев. Должанско-Садкинский (VI) гидрогеологический район
XV. Н.И. Северов и Д.И. Щеголев. Шахтинско-Несветайский (VII) гидрогеологический район
XVI. Н. И. Северов. Нагольчанский (VIII) гидрогеологический район
XVII. К.П. Пирогов, Н.А. Родыгин и Н.И. Северов. Южный (IX) гидрогеологический район
XVIII. А.К. Матвеев и Л.Г. Каманин. Юго-Западный (X) гидрогеологический район
XIX. Заключение (Редакционный Комитет)
XX. Л.Г. Каманин. Список главнейшей литературы по геологии и гидрогеологии Донецкого каменноугольного бассейна

Скачать PDF
Источник: Электронная библиотека Русского географического общества

Голубятников Д.В. Гидрогеологические исследования в северной части Мариупольского уезда, Екатеринославской губернии (Изв. Геол. Ком., 1901 г., T. XX, № 7)


пятница, 28 июля 2017 г.

Особенности тектоники угольных бассейнов Украины (1984)


Майданович И.А., Радзивилл А.Я. Особенности тектоники угольных бассейнов Украины. — Киев: Наукова думка, 1984. – 129 с.

В монографии рассмотрены современные проблемы тектоники каменноугольных и буроугольных месторождений. Показаны закономерности изменения тектонических деформаций с глубиной. Описаны тектоно-магматические и диапировые структуры основания и угленосные депрессии осадочного покрова. Освещены тектонические аспекты метаморфизма углей.