Admin Control Panel 

 Новый постСообщенияНастройкиДизайнHTMLКомментарииAdSenseСтатистикаВыход 
Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

четверг, 21 сентября 2017 г.

История Луганского края (2003)


История Луганского края: Учебное пособие / Ефремов А.С., Курило В.С. Бровченко И.Ю., Климов А.А., Красильников К.И., Семистяга В.Ф., Подов В.И. — Луганск: Альма-матер, 2003. - 432 с.

В книге впервые предпринята попытка в обобщенном виде изложить историю Луганского края от древнейших времен до наших дней. На конкретном историческом материале излагаются основные этапы развития юго-восточных земель Украины, анализируются причины, закономерности, взаимосвязи и значение важнейших явлений и событий в процессе социально-экономического, политического и культурного развития Луганского края.

Книга предназначена для историков, краеведов, преподавателей и студентов вузов, учителей и учащихся школ, широкого круга читателей — для всех тех, кто интересуется и хочет знать историю родного края.

Скачать PDF

среда, 20 сентября 2017 г.

Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу (2009)


Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбасу / В.І. Подов, В.С. Курило; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». — Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. - 300 с.

У книзі широко представлено історію Донбасу ХVІІ — ХІХ століть. На конкретному історичному матеріалі показано основні етапи розвитку південно-східних земель України, проаналізовано причини, закономірності, взаємозв’язки й значення найважливіших явищ та подій у процесах соціально-економічного, політичного й культурного розвитку краю. Автори детально розповідають про культурні надбання регіону, його давні традиції та внесок у духовний розвиток країни.

Книга розрахована на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів ВНЗ, учителів та учнів шкіл, широке коло читачів — усіх тих, хто хоче знати історію України та її регіонів.

Передмова
«З давніх-давен люди звикли називати певні території іменами рік. Так виникли Придніпров’я, Поволжя, Придністров’я, Кубань.

Донбас. Цю назву для території, яка прилягає до центральної частини річки Сіверський Донець і де було віднайдено кам’яне вугілля, фактично ввів у науковий обіг у XIX столітті гірничий інженер та вчений Є.П. Ковалевський, назвавши височину, багату вугіллям, Донецький кряж. Поступово ця назва трансформувалася в Донецький басейн, або скорочено Донбас.

У наш час назва Донбас застосовується до частини території Луганської, Донецької, Дніпропетровської областей України та Ростовської області Російської Федерації. Тут на перший план уже вийшла не наявність річки Сіверський Донець, а наявність вугілля. Воно кардинально змінило цей регіон. Слаборозвинений степовий сільськогосподарський край швидко перетворився на один з найрозвиненіших промислових центрів спочатку Російської імперії, а сьогодні — України.

Починаючи із XVII століття, ці землі заселяли різні потоки переселенців. У своїй більшості це були українці з Полтавщини, Сумщини, Черкащини. З розвитком вугільних копалень, металургії, машинобудування свою кращу долю почали шукати тут не тільки вихідці з центральної України, а й із багатьох окраїн Російської імперії. Так з’явилися росіяни, поволзькі татари, башкири, китайці, корейці, жителі кавказького регіону. Активні міграційні процеси призупинилися на початку 70-х років XX століття. Тому лише останні 40 – 50 років на цих територіях почало складатися осідле населення. Хоча процеси переміщення людей тривають, але, зазвичай, у межах самого Донбасу.

Швидкий економічний розвиток краю, активні міграційні процеси, рання урбанізація призвели до формування певної ментальності населення краю як з позитивними (працелюбність, мужність, пристосованість до важкої фізичної праці), так і негативними (невисокий рівень культури, патерналізм, схильність до недотримання законів і правил) рисами. У той же час коренізація населення веде й до певних ментальних змін, зокрема, до зростання місцевого та українського патріотизму.

Дослідити історію краю, соціуму, виявити характерні тенденції для цих територій — таку мету поставили перед собою автори цієї праці. Свою роботу вчені присвячують усім тим дослідникам історії Донбасу, які зробили свій внесок у те, щоб події різних років і періодів збереглися для наших нащадків.»

Скачать PDF

вторник, 19 сентября 2017 г.

Лисичанск и штейгерская школа в 1898 г.


Лисичанск (Лисичья балка) — село Бахмутского уезда Екатеринославской губернии; станция Юго-Восточных жел. дор., при реке Сев. Донце. Дворов 461, жителей 3198. Школа, 2 ярмарки, лавки. В 1 вер. — чугуноплавильный завод. Казенное штейгеровское (четырехклассное) училище с 100 чел. учащихся. Здесь начата первая разработка каменного угля в губернии, в 1796 г., для нужд Луганского зав. рабочими, переселенными с Урала и переименованными (1852) в горнозаводских крестьян. Прежде эта волость снабжала все шахты губ. опытными рудокопами. Толщина каменноугольного пласта — 28 арш., падение 13°. На 2 казенных шахтах ежегодно добывается до ½ млн. пд., на 13 крестьянских, разрабатываемых ручным способом артелями — до 200 тыс. пд. Близ села — залежи охры.
А.М. (Мурашкинцев А.А.)
Энциклопедический Словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, т. XVIIa (1896)

Подов В.И. Как Чирков и Вепрейский открыли залежи угля в балке Скелеватой (Газета "Вперед" (Артемовск) № 94 (15777), 1994 г.)


Алексеев И. Уголь Скелевого (Газета "Вперед" (Артемовск) № 130 (12961), 1981 г.)


понедельник, 18 сентября 2017 г.

Татаринов С.Й., Тутова Н.О., Тутов П.М. Бахмутський край - видатні сторінки історії (2013)


Татаринов С.Й. Бахмутський край - видатні сторінки історії. Історико-краєзнавчий нарис / С.Й. Татаринов, Н.О. Тутова, П.М. Тутов. — Х.: Мачулін, 2013. - 408 с., 119 іл.

Книга містить дослідження історії Бахмутського краю як одного з найстаріших регіонів Донеччини від давніх часів до початку ХХ століття. Використання нових архівних документів і стародруків дало можливість розкрити багато невідомих раніше історичних подій та постатей минулого.
Книга адресується викладачам ВНЗ та загальноосвітніх шкіл, студентам, учням, краєзнавцям і всім тим, хто любить і шанує історію Бахмутського краю.

«Бахмутський край – термін історико-географічний. Він включає територію на північному сході Донецької області в басейні річки Бахмут. У давні часи із степового Центрального Донбасу через Бахмут до Дінця в лісостеп проходили шляхи міграції племен. Край був і залишається багатим мінерально-сировинними ресурсами (мідні, залізні, ртутні руди, сіль, вугілля, вогнетривкі та керамічні глини, вапняки, пісковик). Тут багато цілющих джерел і сприятливе природнє середовище.

Бахмутський край різноманітять археологічні памʼятники від палеоліту до козацької доби. Не дивлячись на його значну дослідженість, завдяки зусиллям учених і любителів старовини різних поколінь, тут невичерпне поле діяльності для археологів і краєзнавців.»

суббота, 16 сентября 2017 г.

Каманин Л.Г. К геоморфологии Волчанской мульды (юго-западного синуса) Кальмиусо-Торецкой котловины в Донецком бассейне (Труды геоморфологического института. Вып.3, 1932)


Каманин Л.Г. К геоморфологии Волчанской мульды (юго-западного синуса) Кальмиусо-Торецкой котловины в Донецком бассейне / Л.Г. Каманин — Ленинград, 1932. – (Академия наук СССР). – (Труды геоморфологического института; вип.3). – С. 19–38.

Волчанская мульда или, как ее называют иначе, юго-западный синус Кальмиусо-Торецкой котловины, является одной из трех составных частей этой котловины — чрезвычайно сложной синклинали, с юго-запада окаймляющей так называемый Главный антиклинал Донецкого кряжа. Синклиналь эта в общем представляет из себя впадину, замкнутую со всех сторон, кроме северо-востока, где она, соединяясь с остальными двумя синусами котловины — мульдами Чистяковской и Макеевской, открывается на северо-запад.

В довольно стройной системе тектоники Донецкого бассейна, основными элементами которой является общая вытянутость антиклиналов и идущих у их подножия мульд в направлении с юго-востока на северо- запад, почти меридиональные очертания Волчанской мульды вносят известный диссонанс, нарушающий общую целостность картины.

Причины этого явления находятся в теснейшей связи и зависимости от тектоники краев Азовского кристаллического массива, которые довольно хорошо могут быть прослежены по краевым выходам вдоль почти всего южного и южной части западного крыльев Волчанской мульды.

Скачать PDF

пятница, 15 сентября 2017 г.

Булычев Н. Описание Кальмиус-Торецкой котловины (Горный журнал 1877 №7 июль)


«В предлагаемой статье собраны все сведения, заявленные на страницах Горного Журнала, а также в сочинениях Ле-Пле, Мурчисона, Гурова, Людвига и в объяснительной записке к пластовой карте западной части Донецкого кряжа гг. Носовых, изд. 1876 года, которые касаются Кальмиусо-Торецкой котловины. Эти сведения были мною проверены и значительно пополнены на основании данных, имеющихся в управлении горной и соляной частями в Области Войска Донского и обязательно мне сообщенных окружным горным инженером П.А Васильевым, а также и данными, которые мне самому удалось собрать на месте.

В Кальмиусо-Торецкой котловине добывалось в год, в последнее пятилетие, 12,6 миллионов пудов минерального угля, следовательно 35% всего количества, добывавшегося в Донецком кряже за то же время. Столь важное значение котловины в горнопромышленном отношении конечно требует и подробнейшего изучения ее, а потому вероятно представленные в этой статье факты и выводы из них окажутся не бесполезными для лиц, которые после меня будут интересоваться этой частью Донецкого кряжа.

Много описана только восточная половина Кальмиус-Торецкой котловины, так как западная половина последней покрыта породами меловой и отчасти пермской системы, и хотя пласты ее и обнажаются, в виде островов, по верховьям речек Волчей (Кураховка), Сухие-Ялы (Ильинка), Соленной (Селидовка, Заполье), Казенного Торца (Новоэкономическое-Кираково, Григорьевка, Золотой колодезь) и по р. Бык и его притокам (Завидово и др.) — но трудно решить принадлежат ли они или нет Кальмиусо-Торецкой котловине; к тому же горнопромышленное значение этой гадательной части котловины весьма ничтожно. Правда, в 1874—1875 годах Кураховка возбуждала большие надежды; богатое французское общество (Société minière et industrielle) затратило громадные деньги (около 2-х мил. руб.) на проведение 30-верстной железной дороги, постройку превосходных помещений для служащих, гостиниц, больниц, на устройство капитальных шахт, но все это к сожалению в настоящее время оставлено и, по свидетельству служившего в обществе горного инженера Авдакова, нет никакой надежды на скорое возобновление предприятия (См. Горн. Журн. за 1877 №2)

Границы, площадь и орографический характер котловины. — Границы восточной половины котловины можно обозначить следующим образом. На севере и востоке — антиклинальная линия Щербиновско-Новопавловской седловины и р. Миус, до впадения в нее Нагольной; отсюда начинается южная граница, которая идет на слободу Амвросиевку на р. Крынке (делая при этом входящую луку), на пос. Попов на р. Грузской и с. Авдотино (Мандрыкино) па Кальмиусе. Начиная от Новопавловки, граница котловины хорошо обозначается на пластовой карте Донецкого кряжа (изд. 1872 г.) почти непрерывной синей линией, означающею выход горного известняка.

В этих границах восточная половина Кальмиусо-Торецкой котловины заключает в себе около 3,000 кв. верст, т.е. равняется 3/19 всей площади Донецкого каменноугольного поля, считая в последнем, согласно Ле-Пле, 1,979,000 десятин или 19,000 квадр. верст. В границах котловины помещаются почти вполне как 1-й горный округ Екатеринославской губернии, так и Миусский горный округ Области войска Донского.

Что касается орографического характера котловины, то, подобно всему Донецкому кряжу, она представляет не ясно выраженную плоскую возвышенность. В северо-восточной своей части, где она примыкает к наиболее возвышенным пунктам Донецкого кряжа (к линии водораздела), ее абсолютная высота значительна, именно достигает 492 футов. На запад от меридиана деревни Никитовки местность постепенно понижается к долине Кривого Торца. Южная часть котловины низменнее северной; она незаметно сливается с последней и также постепенно понижается от востока к западу, к долине Кальмиуса.

Разнообразие в наружных формах поверхности описываемой части кряжа обусловливается почти исключительно ложбинами речек и впадающих в них балок.»

Скачать PDF

вторник, 12 сентября 2017 г.

Карта залежей каменного угля, каменной соли и разных руд Бахмутского уезда (Реконструкция Н.Н. Ломако, 2017)


Уважаемый лисичанский краевед Н.Н. Ломако представил новую карту-реконструкцию — Карта залежей каменного угля, каменной соли и разных руд Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Карта издана приложением к II тому "Сборника статистических сведений по Екатеринославской губернии" (Екатеринослав, 1886). С оригиналом можно ознакомится по ссылке — Карта залежей каменного угля, каменной соли и разных руд Бахмутского уезда (1885).

Далее размещены отрывки из Статистического сборника, касающиеся объектов горного промысла, указанных на прилагаемой карте.